vores
Værdigrundlag


Børn og unge er omdrejningspunktet for alt det arbejde, som udføres på Weekendkolonierne. Samtlige beslutninger, på alle niveauer, sker med en individuel og kollektiv hensynstagen til det enkelte barns trivsel.

En pædagogisk &
menneskelig kultur

Grundlaget for, at ovenstående kan lykkes, er en række personlige og faglige kompetencer. Vi lægger vægt på en god kultur, hvor kompetente medarbejdere løfter i fælles flok, så det er udviklende og stimulerende både at være barn og professionel på weekendkolonierne.
En pædagogisk og menneskelig kultur betyder i vores regi, at vi er hele mennesker, som deltager i et fællesskab, der er tilrettelagt efter pædagogiske udviklingsmål, så man både erfarer, udvikler sig, griner og oplever sig selv og omgivelserne på nye måder.
Det kræver en engageret og professionel medarbejderstab, som har mod på livet, en faglig tyngde og et tydeligt fokus på det enkelte barn. Det kollegiale samarbejde vægtes højt, hvor der er tæt kontakt mellem ledelsen og den øvrige personalegruppe. Det giver en stærk og tillidsfuld kultur, som afspejler sig på tværs af hele organisationen.


Engagement skaber
udvikling & glæde

Trivsel, udvikling og glæde er det fundament, som kolonierne baserer sig på. For at kunne skabe denne grobund, består medarbejdergruppen på Weekendkolonierne af engagerede og aktivt bidragende pædagoger. Vi diskuterer, tør stille svære spørgsmål og står fagligt til rådighed for hinanden. Det giver en aktiv og udviklende dynamik i medarbejdergruppen, hvor vi hele tiden har fokus på det enkelte barns udviklingsmuligheder, ideer og trivsel. Vi er til stede som autentiske voksne, der er ægte interesserede og nysgerrige på børnenes tanker og adfærd, så vi sammen kan udforske muligheder og alternativer i situationen. Det giver gunstige betingelser for at lære nyt og udvide sin horisont – for både børn og voksne.

Nærvær skaber
tillid & tryghed

At rammerne på kolonierne er genkendelige, og strukturen er tydelig, giver tryghed, da man som barn ikke skal forholde sig til de ydre rammer, men ”blot” fokusere på at være barn og bruge det sociale fælleskab, som er til rådighed på kolonierne.
Når man vil skabe tillid og tryghed, kræver det, at man som professionel er nærværende i sit arbejde og gør sig umage i samværet med børnene og de unge. Børnene kan mærke denne indsats, hvilket medfører, at de trygt tør henvende sig til og bruge de voksne, når de har behov for det.


Kun ægte ment
anerkendelse har værdi

Anerkendelse er det positive medspil, der kan bidrage til at hjælpe en person eller en børnegruppe med at lykkes. Inklusion er, når man som barn indgår i børnegruppen, hvor både barn og gruppe lærer nye muligheder sammen. Gruppen er ikke statisk, men udvikler sig i takt med, at det nye barn inkluderes i fællesskabet. Det betyder, at både gruppe og barn tilegner sig nye evner og perspektiver, hvilket er af skelsættende værdi. Når børnegruppen på kolonierne er mangfoldig, er der mulighed for at se anderledes på verden og udvikle venskaber på tværs. Som barn vil man i et trygt, anerkendende miljø få nye oplevelser og turde sætte spørgsmålstegn. .


Fuck dig!
er tidens nødråb

Når et barn siger: ”Fuck dig!” til en voksen, er der to slags anerkendelse på spil: Anerkendelsen af barnets frustration og anerkendelsen af barnets sprogbrug. Hvis vi tager udgangspunkt i, at der er tale om et uacceptabelt sprogbrug, består den dobbelte udfordring for den professionelle således i, på den ene side, at vise barnet, at det bliver set, hørt og taget alvorligt, men på den anden side at gøre det tydeligt for barnet, at det pågældende sprogbrug ikke anerkendes og ikke skaffer barnet det, som det ønsker.

 

Udgangspunktet for at et anerkendende miljø kan skabes, er at:
• Børn, voksne og fysiske omgivelser ses som vigtige ressourcer.
• Udvikling og læring stimuleres ved at fokusere på det der virker.
• Anerkendende relationer øger ansvarsfølelse og selvværd.
• En pædagogisk udviklings- og læringskultur.